Home Kenniscentrum Nieuws Wijzigingen outplacement vanaf 01.01.2014

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Wijzigingen outplacement vanaf 01.01.2014

Voor ontslagen ter kennis gebracht vanaf 01.01.2014 gelden, naast de reeds bestaande regels van cao 82 bis, bijkomende regels met betrekking tot het outplacementaanbod. Iedere werknemer die wordt ontslagen door de werkgever mits een opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding van ten minste 30 weken, dient een outplacementaanbod te krijgen, dit ongeacht de leeftijd of tewerkstellingsbreuk van de werknemer. Het oude outplacementstelsel conform cao 82 bis is enkel nog van toepassing voor werknemers die niet aan de voorwaarden van het nieuwe outplacementstelsel (vanaf 01.01.2014) voldoen.

Ook in het nieuwe outplacementsysteem vervalt het recht bij een ontslag wegens dringende reden of eigen ontslag van de werknemer. Het al dan niet volgen van outplacement heeft ook een impact op het sollicitatieverlof. Indien de werknemer outplacement geniet tijdens de opzegperiode heeft deze tijdens de hele opzegperiode recht op 2 halve of 1 volledige dag per week (in plaats van enkel in de laatste 26 weken).

Indien een werknemer ontslagen wordt met een verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken bestaat diens ontslagpakket uit een outplacementbegeleiding van 60 uren, waardoor de verbrekingsvergoeding met 4 weken loon wordt ingekort. Tot en met 31.12.2015 heeft de werknemer in dat geval de keuze om te opteren voor de outplacementfactor (met verrekening 4 weken loon) of voor de volledige verbrekingsvergoeding. De werkgever moet echter wel steeds het outplacementaanbod per aangetekend schrijven aanbieden en dit binnen de 15 dagen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De werknemer dient binnen de 4 weken schriftelijk zijn beslissing mee te delen aan de werkgever.

Indien de werkgever zijn outplacementverplichtingen niet naleeft, herwint de werknemer de 4 weken loon waarmee zijn verbrekingsvergoeding werd ingekort. Tot en met 31.12.2015 worden er aan de werknemer geen sancties opgelegd

Indien een werknemer ontslagen wordt met een opzeggingstermijn van minstens 30 weken dient deze een outplacementbegeleiding van 60 uren aangeboden te krijgen. Dit heeft geen impact op de looptijd van de opzeggingstermijn. De tijd die wordt besteed aan deze outplacementbegeleiding, wordt aangerekend op het sollicitatieverlof. De werkgever dient het outplacementaanbod bij aangetekend schrijven binnen de 4 weken na aanvang van de opzeggingstermijn aan de werknemer over te maken. De werknemer beschikt over een termijn van 4 weken na het aanbod om schriftelijk zijn beslissing mee te delen aan de werkgever.