Home Kenniscentrum Nieuws Tweejaarlijks analyseverslag loonkloofwetgeving

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Tweejaarlijks analyseverslag loonkloofwetgeving

In ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen, moet de werkgever elke 2 jaar een analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers opmaken en overmaken aan de ondernemingsraad of, bij ontstentenis ervan aan de vakbondsafvaardiging. Het eerste analyseverslag handelde over het boekjaar dat in 2014 werd afgesloten. Het tweede verslag heeft betrekking op de boekjaren afgesloten in 2015 en 2016. Indien het boekjaar is afgesloten op 31.12.2016 moet voor eind maart 2017 het nodige worden ondernomen.

Al naargelang er meer of minder dan 100 werknemers zijn, moet hiervoor een volledig of beknopt verslag opgemaakt worden. Als uit deze analyse een ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zou blijken, moet een actieplan worden opgesteld om deze ongelijkheid op te lossen.

De onderneming kan een personeelslid aanstellen als bemiddelaar in deze materie. Deze persoon ondersteunt mee de opmaak van het actieplan en fungeert als aanspreekpunt voor werknemers die menen het voorwerp te zijn van een ongelijke behandeling inzake verloning op basis van geslacht.

Bijkomende informatie en de te hanteren modelformulieren vindt u in het dossier in bijlage.