Home Kenniscentrum Nieuws Nieuwe verplichting loonkloofwetgeving

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Nieuwe verplichting loonkloofwetgeving

In ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen, moet de werkgever voortaan elke 2 jaar een analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers opmaken en overmaken aan de ondernemingsraad of, bij ontstentenis ervan aan de vakbondsafvaardiging. Al naargelang er meer of minder dan 100 werknemers zijn, moet hiervoor een volledig of beknopt verslag opgemaakt worden. Als uit deze analyse een ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zou blijken, moet een actieplan worden opgesteld om deze ongelijkheid op te lossen.

Het eerste analyseverslag handelt over het boekjaar dat in 2014 wordt afgesloten. Vervolgens zal de analyse tweejaarlijks moeten gebeuren. Het verslag moet besproken worden in de loop van de 3 maanden die volgen op de afsluiting van het boekjaar.

De onderneming kan een personeelslid aanstellen als bemiddelaar in deze materie. Deze persoon ondersteunt mee de opmaak van het actieplan en fungeert als aanspreekpunt voor werknemers die menen het voorwerp te zijn van een ongelijke behandeling inzake verloning op basis van geslacht.

Bijkomende informatie en de te hanteren modelformulieren vindt u in het dossier in bijlage.