Home Kenniscentrum Nieuws Collectieve vakantie

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Collectieve vakantie

Indien op 31 december van het voorgaande jaar geen collectieve vakantieperiode werd ingevoerd op sectorniveau, kan een collectieve vakantie worden vastgesteld op ondernemingsvlak. Er zijn geen termijnen vastgesteld waarbinnen hiervoor het nodige moet worden gedaan, maar er moet wel melding van gemaakt worden in het arbeidsreglement.

Indien dit voor de eerste maal in het arbeidsreglement wordt opgenomen, moet hiervoor de normale wijzigingsprocedure worden gevolgd (periode van uithanging, mogelijkheid tot opmerkingen en doorzending naar de Sociale Inspectie). Een latere wijziging (vb. jaarlijkse aanpassing van de vakantiedata) kan via de verkorte procedure waarbij de werkgever de nieuwe data dient uit te hangen, te overhandigen aan de werknemers en louter ter kennisname dient over te maken aan de Sociale Inspectie.

Indien er geen afspraken werden gemaakt omtrent de opname of het vastleggen van vakantiedagen, moeten vakantiedagen in onderling overleg tussen werkgever en werknemer overeengekomen worden. Noch werknemer, noch werkgever kunnen eenzijdig opleggen wanneer deze vakantie opgenomen moet worden. Ook hier zijn geen termijnen vastgesteld waarbinnen de keuze gemaakt moet worden. Uiteraard kunnen hieromtrent wel richtlijnen opgenomen worden in het arbeidsreglement.